Umowy budowlane jakie powinny zostać zawarte przy budowie domu

Umowy, nie tylko te budowlane – powinny być pisemne, w żadnym wypadku ustne. Nie chodzi tutaj o to, że będą one nieważne, lecz w przypadku jakiegokolwiek sporu będzie bardzo ciężko dowieść i udowodnić przez sądem sprawiedliwości.

W przypadku budowy domu powinny być zawarte umowy przede wszystkim z:

  • Projektantem Twojego domu,
  • Kierownikiem budowy domu,
  • Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Co powinny zawierać umowy budowlane?

Poza standardowymi i schematycznymi danymi takimi jak:

  • Zdefiniowanie przedmiotu i stron świadczenia,
  • Wyznaczeniem terminu do rozpoczęcia oraz zakończenia prac budowlanych,
  • Sprecyzowaniem kosztów i wysokości wynagrodzenia, oraz
  • Podpisów dwóch stron,

powinny również znaleźć się takie informacje dodatkowe jak:

  • Procedura wykonania świadczenia (np. odbiór robót i zapłata wynagrodzenia),
  • Gwarancja realizacji umowy (np. w przypadku opóźnienia wykonania prac czy za wadliwe wykonanie lub nawet odstąpienie od umowy),
  • Charakterystykę warunków w przypadku rozwiązania umowy.
Umowa na prace budowlane
Budowa domu to poważna i bardzo duża inwestycja. Zadbaj o spisanie poprawnych umów budowlanych z wykonawcami, by w razie sporów mieć dowód.

Każda umowa powinna również posiadać zapis o tym, że strony mogą dochodzić o odszkodowanie na uniwersalnych regułach, które zostały założone w Kodeksie cywilnym w przypadku, gdy koszt poniesionych strat i szkód rzeczywiście przewyższa stopień kar umownych.
Ważne, aby wszelkiego rodzaju zmiany umowy były realizowane pisemnie w postaci aneksu do aktualnej – podstawowej umowy budowlanej.

Umowa z projektantem

W sytuacji sporządzenia umowy z projektantem powinno się sporządzić dwie umowy – o dzieło i zlecenie.
W przypadku prac projektowych będzie to umowa o dzieło, natomiast w przypadku wykonywania nadzoru autorskiego umowa będzie posiadała cechy umowy zlecenia.
Dyferencjacja ta jest istotna ze względu na przepisy kodeksu cywilnego, gdzie w pierwszym przypadku istotny jest rezultat, natomiast w drugim przypadku żądana jest godziwa sumienność w działaniu. Trzeba również ustalić, z jakim natężeniem czasowym architekt ma wizytować plac budowy.

Umowa z kierownikiem budowy

Wszelkie obowiązki i zadania które ma pełnić i przestrzegać kierownik budowy wywodzą się z przepisów prawa budowlanego. Wskazane jest jednak, aby w umowie zaznaczyć, aby go zobowiązać do systematycznych odwiedzin i kontroli budowy, zastrzeżenia na niej odpowiedniego porządku oraz powiadamiania inspektora nadzoru i inwestora z wyznaczonym wyprzedzeniem o nakazie odbioru konkretnego etapu budowy. Do tej i następnej umowy z inspektorem wykorzystuje się przepisy o zleceniu.

Umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego

W sytuacji umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego także można rozszerzyć obszar obowiązków jak w przypadku umowy z kierownikiem budowy w stosunku do przepisów. Może to być np. partnerstwo zakresu kupna oraz odbioru materiałów budowlanych czy też reprezentowanie inwestora na bazie udzielonego uprawnienia w kontaktach z urzędami.

Umowa o roboty budowlane

Mężyczna podpisujący umowę o wykonastwo usług budowlanych
Zlecając usługi budowlane, pamiętaj o sporządzeniu umowy pisemnej!

Przez umowę o prace budowlane realizator obliguje zobowiązać się oddać obiekt zgodny z umową, projektem oraz wykonany ściśle zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Postulowana dokumentacja przez przepisy budowlane, która zawiera pozwolenie na budowę oraz projekt jest częścią takiej umowy.
Również i w tej umowie można wyznaczyć ponadplanowe obowiązki inwestora, które związane są np. zagwarantowaniem dostawy energii elektrycznej na obszar budowy, z kupnem materiałów budowlanych, czy też obowiązku obecności przy realizowaniu określonych prac budowlanych.
Możemy również zawrzeć w umowie zapis i zobowiązać wykonawcę do wywozu i utylizacji wszystkich odpadów na koszt własny oraz określić, kto ma zapewnić geodetę.
Koniecznie pamiętajmy o ustaleniu gwarancji jakości na wykonane roboty i prace budowlane w umowie. Przeważnie jest to okres od 3-5 lat licząc od odbioru końcowego, nie biorąc tu pod uwagę urządzeń i narzędzi, którym gwarancji udzielił producent.

Z realizatorem możemy podpisać również umowę o dzieło w przypadku mniejszych zleceń z kategorii np. montowanie drzwi, okien, płytek ceramicznych, itd. Koniecznie trzeba w niej zawrzeć, kto odpowiedzialny jest za zakup potrzebnych materiałów, zamawiający czy też wykonawca.

Formą rozliczeń za wykonane roboty budowlane jest najczęściej tak zwane wynagrodzenie ryczałtowe, jakie zawiera wszelkie koszty powiązane z realizacją przedmiotu umowy. Gdy jest ono nieoszacowane poprzez wykonawcę – stanowi jego ryzyko.

Planujesz budowę domu bądź inne usługi budowlane? – koniecznie zapoznaj się z ofertą rekomendowanej przez nas firmy budowlanej AGMAinvest, która oferuje wszelkie prace budowlane wykonane na wysokim poziomie, trzymając się terminów oraz udzielając stosownych gwarancji. Budowa domów to tylko namiastka usług, koniecznie wejdź na stronę www.agmainvest.pl i zapoznaj się z pełną ofertą! Polecamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *